معرفی

مشخصات فردی

اسمعیل باقری دوست

نام - نام خانوادگی : اسمعیل   باقری دوست

پست الکترونیکی : e_bagheri@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : English Translation Studies
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : IAU- Tehran Central Branch

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : TEFL
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : IAU- Tehran Central Branch

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : Teaching of English as a Foreign/Second Language
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Islamic Azad University, Research and Science Branch

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 22

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373-06-01

اسمعیل باقری دوست
اسمعیل باقری دوست

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^