کنفرانس ها

بین المللی :

Esmaeil Bagheridoust, 2005 -India- New Delhi, Anglobalization and Language Teaching, International Conference on Applied Lingusitics, Anglobalization ادامه...

داخلی :

اسمعیل باقری دوست
اسمعیل باقری دوست

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^